tisdag 28 april 2009

Borgholms Framtidsutveckling

En fråga som stått högt på dagordningen idag. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade under förmiddagen besök av styrelsen för Framtid Borgholm dvs Cityförening, Fastighetsägarförening och kommunen. Det är inte rimligt att bedriva utvecklingsarbete och aktiviteter i en lös organisationsform utan det gäller att hitta rätt form för det fortsatta samarbetet. Medan Kalmar, Västervik, Åre och Göteborgs kommuner med fler arbetar med utvecklingsfrågor tillsammans med näringslivet i aktiebolagsform så förordar vi i Borgholm en ekonomisk förening som även är billigare i drift rent administrativt.
Samma sak gäller nu som förr då kommunalrådet Ivar Nilsson myntade begreppet -"Regnar det i Kalmar så duggar det i Borgholm". Det är i högsta grad fortfarande sant, dessutom är det så att regnar det i Borgholm så duggar det i hela övriga delen av vår kommun.
Sannolikt är det så att utvecklingen och arbetstillfällena i Borgholm är absolut viktigast för norra Öland. Många pendlar dagligen till sitt arbete ända från Byxelkrok till Borgholm. Det är inte rimligt att tro att man från norra Öland skulle kunna pendla dagligen till Kalmar,Nybro, Torsås,Emmaboda med omnejd. När man i regionala sammahang pratar om två arbetsmarknadsregioner i Kalmar län med påföljande infrastrukturproblem för pendeltrafik i exempelvis Västervik så är det ett faktum att man hängt av nordligaste delen av Öland. Desto viktigare är det att vi själva tar tag i frågan för att stärka handel och tjänsteutbudet i Borgholm för att det skall stå sig starkt i den allt hårdare konkurrensen och möjliggöra såväl bibehållande av som ökat antal arbetstillfällen.
Ikväll har vi haft nästintill mötesrekord gällande ett planprogram i Tingssalen i Stadshuset.
Miljö och byggnadsnämnden hade bjudit in till tidigt samrådmöte gällande förslaget till planprogram för Kolstad 39:32. Det var cirka 55 personer som kom till mötet. Jättebra!
Det som däremot känns trist är att så få har tagit tillvara möjligheten och inbjudan till att vara delaktiga i förra kommunledningens arbete med översiktsplan för Borgholms kommun i slutet av 1990-talet. Översiktsplanen som ligger till grund för vårt nuvarande arbete med fördjupningar antogs av fullmäktige år 2002. Det planprogram som nu föreslås bygger på den översiktsplanen och dessutom på det faktum att Borgholms kommun redan år 1935 köpte in Kungsgårdsmarken som markreserv eftersom det är det enda område staden Borgholm kan växa mot. Övriga tre sidor är omringade av naturreservatet Slottsskogen, Kalmarsund och Köpingsvik.

Det framgår tydligt av alla de ideer som finns sedan slutet av 1990-talet att en tydlig avgränsning mot Kolstad by är önskvärd, med en naturlig frizon emellan. Det fördjupade översiktsplanearbetet Borgholm-Köpingsvik är en bra bit på väg och instämmer i de tidigare förslagen.
En privat exploatör har köpt in åkermarken Kolstad 39:32 av en fd lantbrukare med dessa förutsättningar och kommunens plangrupp har tillstyrkt att miljö och byggnadsnämnden gör ett planprogram innan fördjupningen eftersom det hela stämmer med de intentioner som finns för området och exploatören har ett koncept som i första hand vänder sig till familjer med normalinkomster vilket förhoppningsvis kan ge fler åretruntboende.

I planprogrammet ligger också frågan om hur man angör området och hur en vägsträckning skall kunna angöra intilligganden eventuellt framtida kommande områden, detta beroende på berörda markägares önskemål om huruvida de vill bebygga eller ej om möjligheten att bygga ges i plan. Ett oberoende konsultföretag har skissat på en möjlig väg som kallas Omväg Borgholm, det har aldrig varit tal om att göra en ringväg runt Borgholm utan det handlar helt om hur man på bästa sätt angör framtida bostads och industriområden. Det har hela tiden varit avsikten att bygga vägen bit för bit, kanske på 10 år kanske på 30-40 års sikt allteftersom berörda markägare väljer att detaljplanelägga och bebygga de aktuella områdena.
Rondellen vid Karlshöjd är byggd för att klara betydligt mer trafik från östra sidan redan i gällande planer.
Vid mötet på Länsstyrelsen häromveckan framkom tydliga synpunkter på svårigheterna att dra en väg mellan Vasahuset och flygplatsen i söder (för att kunna ansluta till en rondelll från Slottet och Solliden) på grund av alla fornminnen och närheten till Vasahuset.
Det framkom även ikväll en mycket stor oro för hög trafik på en väg som skulle kunna bli en avlastning för väg 136, vilket dock aldrig varit tänkt politiskt då vi inte vill leda bort trafiken från Borgholms centrum och är fullt på det klara med att trafikproppen är genomfarten i Köpingsvik.

Berörda markägare och arrendatorer var självklart irriterade, det är en svår balansgång mellan möjligheten till fler bostäder och industrimark för framtiden och de befintliga jordbruksföretagens svårigheter.
Det var många och bra diskussioner under kvällens möte för miljö och byggnadsnämnden att ta med och att ta i beaktande under det fortsatta arbetet med utveckling av bostäder och industrimark i anslutning till Borgholm. Flera av förslagen som kom upp under kvällen är mycket viktiga i det fortsatta arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik.

Löttorp i full fart, biskopsvisitation och fullmäktige

Igårmorse besökte vi i ksau Åkerboskolans årskurs 2 tillsammans med utbildningsnämndens ordförande. Vi fick ett så trevligt brev förra veckan från eleverna som bad "kommunen" komma och titta på deras fotbollsplan. Det är klart att det kan knappast kallas fotbollsplan. en liten jordig fyrkant med stora gropar i mellan lilla och stora gympahallen. Elevernas skyddsombud Kevin från åk 3 var med och diskuterade möjliga alternativa förslag. Det finns en gammal fotbollsplan som ligger långt ifrån skolan på andra sidan fjärrvärmeverket och det är klart att den inte fungerar på rasterna för skoleleverna. Trafiksäkerheten runt skolan är en fråga som hör ihop med fotbollsplan på skolgården och vi hoppas nu få några olika förslag till lösningar.

I Löttorp passade vi också på att titta in på Åkerbobadet som vi lade drygt 4 miljoner på i investeringar häromåret samt att fika på Condiset där utbudet av smörgåsar är imponerande stort för att vara vid denna tid på året. Men det finns tack och lov en stabil kundkrets av företagare som brukar nyttja condiset för morgonfika och lite av mötesplats. Diskuterade trafikfrågan på Marknadsvägen med Östman. Vi behöver måla fler cyklister och fotgängare på gångbanan eftersom den är så bred att många trodde det var en parkeringszon..... i somras. Vi behöver också markera Marknadsvägens mittlinje. Vi hoppas att Vägverket får fram pengar till att göra den långa upphöjningen på Löttorpsvägen mellan torget och ICA under detta år.
Vi körde också en sväng runt nya industriområdet där det nu byggts flera nya lokaler, som en följd av den nya detaljplanen som nu är på g så får vi fram ännu fler industritomter norr om de befintliga. Vi passade också på att ta en titt på de gång o cykelvägar som vi jobbar vidare med. Vägverket hade inte pengar till gc-vägen från Åkerbohemmet och västerut i år, trots kommunal medfinansiering med 50% men vi hoppas kunna göra den nästa år istället.

Det blev också ett besök i Färjestaden där biskop Sven Thidevall bjudit in kommunalråd och kommunchefer från Borgholm,Mörbylånga och Kalmar till en gemensam dialog om utvecklingsfrågor, vistelsebegrepp m.m

Kvällens kommunfullmäktigesammaträde var positivt på så sätt att det är mycket viktigt och bra för demokratin att det nu i besparingstider och fördjupning av översiktsplaner blivit en levande debatt i samhället. Från att inte ha hört ett ljud och inte haft någon besökare ens under allmänhetens frågestund många tidigare gånger så hade vi igårkväll många besökare varav tre personer som starkt och engagerat argumenterade för sin sak och ställde frågor till oss som berörda kommunföreträdare.

Däremot så är det märkligt att vår lokale missnöjespolitiker framstår som ljuset själv var gång det är åhörare som kan bli hans presumtiva framtida väljare eller partikamrater i fullmäktige.
I sakfråga efter sakfråga går han fram och argumenterar klokt och engagerat, visserligen passerar han gränsen till oförskämdhet ett antal gånger mot såväl kommunledning som 46 av 49 fullmäktigeledamöter men han får det att framstå som om han verkligen är beredd att ta ansvar och driva besluten i den riktning som de just för tillfället närvarande besökarna önskar. Till saken hör att han är den kommunpolitiker som varit med näst längst. Han har varit med i över 30 år varav flera mandatperioder i kommunstyrelsen där han haft verkligt inflytande på kommunens utveckling.
Alla vi som har hört honom i helt andra sammanhang än inför publik i fullmäktige exempelvis inne på kommunledningskontoret, vi som är vana vid att han avstår från att rösta så fort det blir det minsta obekvämt, lägger fram olagliga förslag till beslut eller använder kommunens logotype och titulerar sig vikarierande kommunalråd i egenhändigt skrivna yttranden i kommunens namn på sina egna överklaganden till Länsrätten vet att verkligheten är en helt annan än den uppvisning som gjordes igår igen.

söndag 26 april 2009

Kommunal budget och Så praate vi i Föesocken

Sitter ute i solen och läser Så praate vi i Föesocken medan maken är på möte med jaktlaget här i Smålandsskogen. Hade en mycket trevlig fredag som jag njuter av än. Morgonen började med SKL möte om regeringens vårprpopsition i Oskarshamn. Kommun o Landstingsförbundets ekonom Maj-Lis Åkerlund är helt fantastisk att lyssna till och kan göra urtrista siffror och diagram till ett spännande budskap under en tre timmar lång föredragning trots att budskapet är minst sagt deprimerande. Den prognos som kom i förrgår visar att på grund av den globala lågkonjunkturen har vi i Borgholms kommun tappat ytterligare sex miljoner kronor år 2009 och de extrapengar kommunerna nyligen fick av regeringen för år 2010 har ätits upp så vi är tillbaka på ruta ett i budgetarbetet. Vilket för vår del innebär minus 19 miljoner kronor om vi bara för över den verksamhet vi bedriver år 2008. Det är inte enkelt. Hör med förvåning på radion att personal inom äldreomsorgen är orolig för kommande besparingar och att gamla riskerar att fara illa. Det har inte ens varit på tal i budgetarbetet att spara på äldreomsorgen. Under de senaste åren har vi gjort mycket kraftiga förstärkningar av socialnämndens budget och vi jobbar för fullt för att försöka få fram pengar till det växande behovet inom den nämndens verksamhetsområde. Det har gjorts stora förändringar under år 2008. Samtliga dock med fokus på det verkliga behovet hos de äldre. Från att ha haft bland länets högsta personaltäthet har personal flyttats från särskilt boende till hemtjänst. Nu biståndsbedöms även särskilt boende vilket innebär att personaltätheten anpassas till de äldres behov. Om ett rum på en avdelning står tomt en tid så får någon ur personalen hjälpa till på en annan avdelning istället. Det känns bra att veta att man nu har mycket bra faktaunderlag inom förvaltningens ekonomihantering.

Stagnelius, Lennart Levi och Fye från Fööe

Tja förutom budgetföreläsningen så var fredagen minst sagt kulturfylld. Jag tillhör de få som haft möjlighet men hitintills missat att se Lars Sonnesjös fantastiska manus och skådespeleri i teatern om Erik Johan Stagnelius Den lille fule ölänningen.
Lars Sonnesjö ensam på scenen med en docka föreställande Stagnelius och ett skrivbord med lite rekvisita föreställande en liten ruffig Stockholmslägenhet där Erik Johan dog endast 29 år gammal. Utfattig men med ett arv till oss alla på över 600 dikter. Det var en fantastisk upplevelse som Lars Sonnesjö bjöd på.
På Byteatern var annars gårdagens huvudtalare Centerpartiets riksdagsman professor emeritus Lennart Levi som äntligen vid 75 års ålder tackade ja till att ställa upp och självklart kom in i riksdagen. Redan år 1960 hjälpte Lennart Lewi dåvarande partiledaren Gunnar Hedlund att skriva en motion om bla vikten av föräldrautbildning. Motionen fick stort genomslag under rubriken Körkort för kärlek... Om det kanske finns någon som missat det så valde Lennart Levi att lägga sin kraft på psykosocial miljömedicin på Karolinska institutet istället för på politik. Han blev Sveriges första professor inom ämnet år 1978 och grundade Karolinskas avdelning för stressforskning- en av världens ledande. Genom åren har han varit och är rådgivare åt såväl FN-organen WHO och ILO som till EU.
Lennart Levi var mycket tydlig i att individen har ett eget val i nästan varje situation. Det gyllene exemplet är glaset som till hälften innehåller vatten. Ser du det som halvfullt eller halvtomt?
Din egen inställning i olika frågor är oerhört viktig och det är genom den positivare tolkningen som du kan motverka att stressen tar överhanden. Under sitt föredrag kastade Lennart runt oss inom litteraturen med citat ur alltifrån Piet Heinz till Hjalmar Gullberg, Alexander Zolsjenitsyn, Alice Lyttkens och Sokrates till Ingmar Bergman. Sannerligen en spännande och lärorik stund och Lennarts bok får bli morgondagens läsning i solstolen i skogen.
Ytterligare en kulturell höjdpunkt under fredagen var underhållningen på Sparbanksstiftelsen Ölands stämma på fredagskvällen. Det var Fye från Fööe med Per, Mikael, Karin och Jörgen som stod för musik och sång varav många egna kompositioner. Helt underbart! Alltifrån Föra socken vann (årets ölandssocken) till irländsk folkmusik, amerikansk rock och pop och Ölandssången. Spelglädjen var total och jag bara njöt.
Hämtade sedan make och hundar för att åka upp till Smålandsskogen och dagens jaktmöte. Lyssnade till Berndt, IngMarie, Myrthel m fl på CD-skivorna till boken Så praate vi i Föesocken under resan. Fantastiskt arbete som gjorts av Föra hembygdsförening för att bevara Föradialekten åt eftervärlden.
Konstaterade att jag även fick en inblick i ungdomskultur under kvällen eftersom mer än hundratalet ungdomar och ett stort antal tjusigt parkerade bilar laddade för nattligt race när vi passerade flygrakan i Läckeby.

torsdag 23 april 2009

Världsbokdagen!!

Idag firar vi världsbokdagen. Biblioteken i Borgholms kommun är som vanligt i full gång med aktiviteter och bjuder in till författarträff.

Mitt lästips till världsbokdagen denna gång är förstås Johan Theorins andra bok Nattfåk.

Jag älskar att koppla av med svenska kriminalromaner. Jag har förstås läst Skumtimmen och följt såväl den nationella som internationella uppmärksamhet boken med sin utgångspunkt i det öländska landskapet och människorna här fått och gläds nu över planerna på filminspelning.

Jag tänkte förstås att det måste vara oerhört svårt att komma med en lika bra uppföljare men
Nattfåk är en bok som trollbinder sin läsare från första till sista sidan.

Den gamla Ölandsgårdens historia i kombination med den unga familj som flyttar in med sina egna levnadsöden i kofferten. Den charmfulle åldrade skarpsynte Gerlof på Marnäs ålderdomshem.
Vardagsnärhet, kärlek, brott, våld, människoöden, Öländska historiska berättelser och sägner, spöken, den unika öländska naturen med dess skiftningar och närhet till havet. Allt finns i Nattfåk..
När man är så hemma i bygdens centrum som jag är så blir boken ännu bättre av att lämna spelrum för fantasi i valet av platser för berättelsen. Ärligt talat är jag glad att jag inte begrep att förebilden till bokens Offermosse sannolikt är den mosse som för min del bara ligger en kilometer hemifrån... Isåfall hade jag kanske inte vågat ägna stora delar av sena nätter till sträckläsning av denna mycket spännande bok. Nattfåk är dessutom en av få böcker som blir ännu bättre när man läser om den och får med sig alla detaljer med nya ögon.

Jag läser mycket och gärna, jag gillar också talböcker, med en bra bok så är alltifrån strykning till fönstermålning riktigt roligt och spännande. Särskilt gillar jag att lyssna till eller läsa något av Mari Jungstedt, Åsa Larsson, Johanne Hildebrand, Liza Marklund eller Karin Wahlberg. Fantastiska författare.

Dessutom så finns det faktiskt inget bättre att koppla av med en sen kväll/natt när huvudet är
fullt av tankegångar runt kommunala vardagsbekymmer än en riktig Nora Robertsbok...
Det är inte för inte hon är en av världens mest lästa författare. Man behöver inte tänka ett endaste dugg. Slutet är alltid förutsägbart och researchen i historien är alltid fantastisk, sättet att väva ihop berättelsen är oerhört bra när hjärnan bara behöver avkoppling.

Succe för Corvettemöte i Borgholm!!

Club Corvette är en av de tre bilklubbar som i år valt att än en gång förlägga sitt stora sommarmöte till Borgholm.

Nedanstående är ett utdrag av texten från www.clubcorvette.se

"Sommarmötet 2009, Borgholm, Öland. Bokningen för årets Sommarmöte öppnade söndagen den 19 april kl 10.00. Det är fantastiskt glädjande att så många vill deltaga på klubbens Sommarmöte, Fram till kl 10.15 hade ca 250 medlemmar anmält sig till sommarmötet. Dvs i snitt en anmälan var tredje-fjärde sekund!
När Sommarmötet hålls på Öland är intresset för att deltaga så stort att medlemmarna bokstavligen talat hänger på tangentbordet när bokningen öppnas. Dvs tilldelningen av rum har gått efter minut och sekund allteftersom anmälningarna har kommit in i vårat bokningssystem. På första bokningsdagen var det dryga 300 anmälda bilar, dvs mer än 600 personer och anmälningarna fortsätter att strömma in. Vi har över trehundra rum tillgängliga varav många ligger på gångavstånd från Strand. Och, vi kan försäkra att det blir minst lika trevligt att vara med på Sommarmötet oavsett var man bor någonstans. Många medlemmar anger redan när de bokar att de gärna vill bo på några av de övriga hotellen och pensionaten då dessa har en standard och miljö som är minst lika bra som på Strand. "

Vi kommer alltså att kunna glädjas åt massor av vackra Corvettebilar i Borgholm dagarna runt den 12-13 juni. Härligt!!!

onsdag 22 april 2009

Baltic Master II -ny oljeskyddsplan på gång på Öland

De sju stora öarna i Östersjön -B7-har varit en del av det internationella projektet Baltic Master som inkluderat alla länder runt Östersjön. B7s gemensamma representant i Baltic Master är Ölands Kommunalförbunds vice ordf Tommy Eliasson.
En av huvudfrågorna i Baltic Master har varit de stora risker som Östersjön utsätts för pga det kraftigt ökade antalet oljetransporter i detta känsliga och särskilt skyddade innanhav.Vi är glada att bla vårt intensiva lobyarbete har lett till att Bornholm blivit en "refug/trafikdelare" i Östersjön,vilket minskat risken för olyckor pga mötande båttrafik.
Den båt som för något år sedan gick på grund utanför Simrishamn och orsakade en stor oljekatastrof hade "bara" olja nog för sitt eget drivmedel och helt annan last i frakten.
Om en riktig oljetanker går på grund så finns det i dagsläget inte ens tillsammans i alla länder runt Östersjön sammantagen kapacitet att klara ett så stort oljeutsläpp på ett hyggligt sätt.
Det finns länkar som visar hur trafiken i Östersjön går just nu och vilka båtar som är oljetankers, vad det heter osv. Du hittar dem lätt om du går in på http://www.karehamn.eu/
och därifrån klickar dig vidare till trafik på Östersjön.

Baltic Master går nu vidare i steg två. Baltic Master II kommer att möjliggöra att förnyade oljeskyddsplaner tas fram för kustkommunerna. Öarna Gotland, Bornholm och Ösel har nappat på detta och nu föreslår vi i Ölands kommunalförbunds arbetsutskott också att Öland deltar i detta projekt.
Som projektledare föreslår vi vår ölandsgemensamme säkerhetssamordnare Anders Sporrong, mycket av arbetet måste sedan ske inom kommunernas miljöavdelningar, inom de tekniska avdelningarna,kommunledningarna osv.
Vi har en äldre men bra oljeskyddsplan som grund och vi har också den av Länsstyrelsen för något år sedan framtagna digitala miljöatlasen som bas. Här handlar det dessutom om särskilda hänsyn beroende på säsong till exempelvis strandängar, fågelskyddsområden, badplatser eller campingplatser.
Den öländska räddningstjänsten har stor kunskap i oljeskyddsfrågan och om det värsta skulle inträffa så är det räddningstjänstens förmän som leder såväl sina egna styrkor som frivilligarbetare i ett strandrensningsarbete.
Här finns också en första dialog med exempelvis LRF påbörjad där det finns ett stort antal lätta transportmedel i form av exempelvis fyrhjulingar men även motorcyklar är av intresse för att ta sig fram i natur som normalt inte är trafikerad. Räddningstjänstens egna fem bandvagnar är liksom inte det första man tar till...
Det finns en liten oljeskyddsdepå inom Räddningstjänsten Öland, vårt ansvar ligger inom hamnarna och för den delen finns det länsar att avgränsa oljeutsläppen med.
Det finns också ett antal stövlar att fördela på oljeskyddssanerare och bla mindre mängder strö att skydda strandkanten med i det lagret.
Det finns även nationella depåer för oljeskydd och om jag minns rätt så är den depå som vi för något år sedan besökte i Blekinge fortfarande kvar. (Trots sammanläggningar)Som sagt så är den internationella beredskapen usel i förhållande till de miljökatastrofer som kan inträffa.
Jag är stolt över att Ölandskommunerna tillhörde de få som sa nej till provborrningar av olja i Östersjön, det känns mycket bra att vi för en tid sedan fick stöd i vårt nej av den svenska regeringen.
Jag undrar hur våra vänner i den ryska vänorten Zelenogradsk i Kaliningradenklaven ställer sig idag till de ryska oljeborrtornen strax utanför deras kust?
När vi för några år sedan tog upp frågan med dem så såg de inga som helst problem i detta. Det visade sig att de hade en intäkt från oljeborrtornen under de första åren. Detta samtidigt som Zelenogradsk jobbade hårt för att återta sin position som den välkända kurort den var (Königsberg)innan andra världskriget.
Kortsiktiga pengar kan aldrig kompensera den enorma miljöskada som en havererad tankbåt eller oljeborrtorn skulle orsaka Östersjön. Vi har ett ansvar för kommande generationer och för en Östersjö som är värd en betydligt bättre och riskfriare framtid.

Välkommen utredning gällande vistelsebegreppet

För Borgholms kommuns del välkomnar vi i högsta grad resultatet av regeringens tillsatta utredning gällande vistelsekommun. Vi vill jättegärna ställa upp för att hjälpa och möjliggöra för våra fritidshusägare att komma till Öland även när de är i behov av vård och omsorg. Men tyvärr är vår erfarenhet av hemkommunern inte odelat positiv, genom åren har det hänt att hemkommunen har ringt och sagt att ni får se till att den eller den som anländer till sitt fritidshus imorgon har personal och larm på plats när de kommer.... vår personal vill också ha semester, våra chefer behöver också kunna planera vårdbehovet! Det kostar dessutom en hel del att ha extralarm ligga på lager under vintern och det är inte lätt att från en dag till en annan hinna installera dem, om inte fritidshuset har ett fast telefonabonnemang som är öppet så är det dessutom helt omöjligt.
Detta har blivit bättre sedan vi själva i Borgholms kommun började ta initiativ till att i hyggligt god tid fråga de som varit i sitt fritidshus förut om de tänkte komma tillbaka för att ha en liten chans att planera.
Andra gånger har det hänt att när vårdtagare planerat att resa tillbaka hem igen så har hemkommunen svarat att det går inte nu, eftersom vårdbehovet är så stort så behöver deras hemkommun.. ha någon vecka på sig att planera hemkomsten!.

Vid något tillfälle har arbetsmiljön för vår personal i gamla fritidshus varit klart undermålig och efter ett par skadehändelser på personal i samband med lyft i svåråtkomliga förhållanden är det numera ett krav från vår sida att personalen skall ha en rimlig arbetsmiljö om vi skall kunna erbjuda den hjälp och vård som behövs.
Just nu diskuterar vi om det är rimligt att den kommun som har hela skatteintäkten, statsbidragen och mestadels också hela avgiftsuttagsmöjligeheten(maxtaxan) från en vårdtagare skall kunna hänvisa till vistelsebegreppet i alla situationer.
Genom åren har vi haft vårdtagare som i sin hemkommun varit boende inne på särskilt boende med dygnet runt vård men som så gärna velat komma och bo i sitt fritidhus på Öland. Vi har ställt upp under storhelger året runt och under sommarmånaderna, men börjar allt mer fundera över om det verkligen är vad man enligt lagtexten kan hävda en normal vistelse i fritidshuset om det sammantaget blir drygt fyra månader per år när man i vanliga fall bor på "sjukhem" och hemkommunen därmed också gör stora besparingar ( kan t.ex ta in andra vårdtagare tillfälligt) för varje dygn vi i Borgholms kommun tar kostnaden för ett stort antal besök av två vårdare samtidigt dygnetrunt i fritidshuset. I en del fall har vi genom åren också varit skyldiga att ge medföljande anhörigvårdare möjlighet till avlastning och att kunna resa bort från det gemensamma fritidhuset, vilket för kommunens del inneburit skyldighet att ordna en korttidsplats på exempelvis Ekbacka under delar av sommaren.
Inför sommaren 2009 har vi redan ett 30-tal ansökningar om vistelse i fritidshus i vår kommun. Kostnaden beräknas i dagsläget till ca 1,5 miljoner kronor och vi har inte en endaste hemkommun som erbjuder sig att betala ett dugg. (Tidigare något år har bla Falköping betalat halva kostnaden)
Vi ser fram emot en rimlig kostnadsfördelning mellan hemkommun och vistelsekommun som följd av regeringens utredning.
För att få förståelse för denna fråga borde det sannolikt vara ett stort antal ölänningar som är fritidshusägare i exempelvis Nacka, Lidingö och Danderyd.
Visst skulle det väl vara härligt och trevligt för våra äldre öländska pensionärer att oavsett vårdbehov några timmar i veckan/per dag eller dygnet runt kunna få lite välbehövlig avkoppling och semester på äldre dar i Stockholmsområdet.

Äldreveckan i full gång

För femte året i rad anordnar Kalmar läns alla kommuner Äldreveckan i samarbete med landstinget,Högskolan och Fokus i Kalmar län.
för Borgholms kommuns del är veckans program som vanligt utarbetat i samråd med företrädare för pensionärsföreningarna i det kommunala pensionärsrådet. Jag tycker man lyckats fantastiskt bra!När jag räknar igenom programmet under veckan upptäcker jag att det är hela 27 olika aktiviteter. Då ingår även information om nya informationsbroschyrer till alla pensionärer framtagna i samarbete med vårdeleverna på Ölands gymnasium till information från folktandvården,diabetssköterskan till föreläsningar om demens av demensförbundets ordförande Stina-Clara Hjulström.
Mycket av programmet i Borgholm handlar i år om anhörigas situation och det anhörigstöd som erbjuds av kommunen. Det är aktiviteter hela veckan från Runsten i söder till Högby i norr.
En utflykt till Kastlösa speciellt riktad till anhörigvårdarna är också planerad. Liksom musik, teater, konstutställningar, guidad tur på slottet,visning av bibliotekets Ölandssamling,Qui-gong och författarbesök under veckan.
Själv skall jag lyssna till Centerpartiets riksdagsman professor Lennart Levi på Byteatern i Kalmar på fredag och se pjäsen om Stagnelius-Den lille fule ölänningen.

tisdag 21 april 2009

Övningskörning på norra Öland.

Varit på övningskörningsrunda med yngste sonen på norra Öland ikväll. Körde genom Löttorp nya Marknadsvägen ut mot Byerum och fortsatte förbi Skäftekärr ner mot Hagskog.Det visade sig att sonen hamnade på en väg han aldrig åkt förr.
Det är fantastiskt vackert genom skogen ut mot sundet en solig vårkväll. Det görs nyinvesteringar i fritidshus i mångmiljonbelopp även utmed denna väg. Det är ganska så märkliga kontraster mellan de nybyggda ,de gamla småtorpen ,de enkla 50-60-tals sommarstugorna och de lite mer påkostade 80-90-talshusen. Sonen som går på byggprogrammet fick med automatik en lektion i öländsk bygghistoria...Mängden hus är påfallande stor, om bara en tiondel av alla husen hade åretruntboende invånare så skulle norra Ölands problem med servicen sannolikt varit betydligt mindre.Dessutom skulle kommunens ekonomi varit otroligt mycket bättre.. Ett så pass stort kundunderlag åretrunt hade avsevärt kunnat hjälpa till att få exempelvis Svensk Kassaservice att inse servicebehovet. De stora bekymmer med kontanthanteringen som väntas under några få men oerhört viktiga sommarveckor är för kort tid för att det skall vara möjligt att göra de investeringar som behövs sägs det.
Länsstyrelsen har bevakning på frågan efter Svensk Kassaservice(Nordeas)flykt från Byxelkrok. I en bygd som under högsäsong brukar ha kontantuttag på 250 000-300 000 kronor per dag kommer det naturligtvis att märkas hos småföretagen när det blir svårt att få tillgång till kontanter för kunderna.
Det är väl inte så många av oss som köper ett par glassar,några lotter eller några munkar och betalar med kort?
Det är dessutom uppenbart att Post och Telestyrelsen (trots skrivelsen från oss i Borgholms kommun tidigt i höstas)inte förstått att Byxelkroks hamn är en mycket populär gästbåtshamn, det är liksom inte så lätt att köra några mil på väg 136 ner till Löttorp med en båt...
Företagarna i Byxelkrok kommer dessutom att ha samma bekymmer med extra resor på ett par mil enkel resa för att sätta in kassor på bank som vi i familjen själva hade när vi drev Källagården resp Wässbyparken.
Det är rejält höga kostnader för att klara de behov av kontanthantering som norra Öland har. Det är dags att PTS förstår att Byxelkrok är klassat som glesbygd och har samma behov som de få platser där PTS tar fortsatt ansvar!
Vid kvällens besök i Kroken vajade flaggorna glatt utanför Gurlis gatukök. Solö Värdshus såg fräscht och nyrenoverat ut och nere i hamnen har Restaurang Sunshine nya ägare. Gotlandsfärjan passerade på väg mot Oskarshamn utanför Neptuni åkrar och hamnen i Nabbelund hade endast en ensam fiskebåt vid kaj.
Sveaskog har på ett vackert och försiktigt sätt avverkat och röjt i flera delar av skogen och det är gott om fina skyltar med information om Ekopark Böda. Nya vindskydd i Ekoparken invigdes under påskhelgen.
Hos de nya ägarna på pensionat Grankullavik lyste flitens lampa. Det börjar närma sig öppningsdags.
Ölanda flygplats ser numera inte mycket ut för världen som flygfält men ett par flygplan fanns likväl på plats.Ungdomarna som brukar vara hemma hos oss drömmer liksom flygklubben också om möjligheten att få fram pengar nog för att kunna göra en nybeläggning. Men deras tankebanor ligger mer åt bilhållet och värdig konkurrens till Emmabodastrippen. Kanske skulle det vara en aktivitet som kan bidra till mer intäkter för företagen på norra öland?
Något symboliskt för årstiden är det möjlligen att vi kom hem till Alböke strax efter solnedgången hade vi sett fler djur vid och på vägen än människor ute. Åtta rådjur,fem fasaner, en svenskhare och två vanliga harar. Men en himla fin rundtur var det och sonen kör nu riktigt hyggligt...:)

fredag 17 april 2009

Stadsmuseum,Drottning Victorias Vilohem och Lyxkväll i Löt

Var igårkväll på stormöte angående Borgholms Stadsmuseums framtida utveckling. De är i gott sällskap med många lokala museibyggnader runt om i landet när det gäller ekonomiska bekymmer för att klara av driften av verksamheten. (Himmelsberga Museum är tydligen det enda lokala museum av sitt slag i Sverige som klarar sig helt utan offentliga bidrag. ) Det finns cirka 300-350 medlemmar i föreningen så det borde finnas en ganska bred bas för att nyttja och marknadsföra Stadsmuseumet men likväl är det svårt att få tillräckligt många besökare att hitta dit. När jag besökte museumet tillsammans med Ölandsvänner från Rockford, USA för något år sedan så var de djupt upprörda över att de trots många besök på Öland aldrig kännt till det vackra Stadsmuseumet tidigare. Lite så är det nog, det är lätt att glömma den historia som finns nära inpå knutarna och relativt nära i tiden. Under gårdagskvällens möte kom det fram många nya spännande ideer till utveckling och ekonomi, vi har inte stängt några dörrar från kommunens sida men det är med dagens ekonomiska läge mycket svårt att höja driftsbidraget.

Drottning Victorias Vilohem bjuder imorgon in till öppet hus. Vi var några som var på ett litet förhandsbesök igår och det är jätteroligt att höra om planerna för framtiden. Från att ha upplevts av många som en ganska sluten anläggning. Grundad av drottning Victoria som med hjälp en gåva från svenska kvinnor år 1924 kunde köpa mangårdsbyggnaden till Borgholms Kungsgård, starta en stiftelse och öppna ett vilohem för behövande kvinnor ( däribland min mormor som nog behövde en liten paus på 40-talet från sina 15 ! barn i Glömminge).

Med ny intendent (med bakgrund i hotellbranschen) öppnar nu denna vackra tidstypiska slottsliknande anläggning upp rejält för allmänheten. Genom åren har rummen renoverats så att samtliga rum har egen dusch/WC . Lugnt och skönt. Ljust och fräscht och ändå med bibehållande av den gamla vackra salongsmiljön i gemensamhetsutrymmen och delvis även i konferenslokalerna. Planeringen är att ha åretruntöppet, erbjuda lokaler för såväl kurser som fester och föreningmöten, weekendpaket, temaveckor osv. Mycket spännande. Den som vill läsa mer hittar Drottning Victorias Vilohem på www.dvh.se

Lyxkväll i Löt. Ja det kan man helt klart säga att det var när Tinas klipp tillsammans med Ulrika Alvarmo, massör och Ann-Katrin Nicklasson, ME-försäljare och mycket duktig kock , bjöd in ett gäng 40+ damer häromkvällen. Vi var sju stycken från Böda i norr till Hjärpestad i söder som samlades och alla njöt under kvällen av rygg och axelmassage (för första gången i mitt liv.. gav mersmak så jag har bokat ny tid), fotinpackning,peeling och fotmassage samt hårinpackning och uppfluffade frisyrer. Mellan behandlingarna och alla glada skratten serverades en jättegod morotssoppa med tillbehör och kaffe med härligt onyttig kaka..:) Det kan man lugnt kalla för en riktig Lyx-kväll!

torsdag 16 april 2009

Grattis Barbro Hägg-Ölands Djur och Nöjespark

Den 20e april delar hans majestät konungen ut Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj i tio exemplar. En av dessa går till en kvinna som för något år sedan fick utmärkelsen Årets Företagare i Mörbylånga kommun här på Öland. Nämligen Barbro Hägg på Ölands djur och Nöjespark. I somras fick Barbro LIONS högsta internationella utmärkelse i samband med det årliga samarrangemanget Pensionärernas dag på Ölands Djurpark.
Ölands Djur och Nöjespark har cirka 340 000 besökare per år och är en mycket viktig del av besöksmålen för hela sydöstra Sverige.

Från Ölands Kommunalförbund uppvaktade vi med blommor igår och riktar åter ett JÄTTEGRATTIS till Barbro Hägg.

Kommunal utvecklingsplanering-inte enkelt...

Rubriken är ett konstaterande efter förra veckans planeringsmöte med Länsstyrelsen och dagens planeringsmöte med Vägverket.
Även om vi alla i stort sett vill samma sak så är resurserna begränsade och det öländska landskapets särprägel med alla dess fornminnen och riksintressen ett bekymmer på kostnadssidan. Vem skall ta kostnaden för utveckling som ger möjlighet till fler jobb och fler åretruntboende i ett landskap fyllt av riksintressen,naturreservat och en mängd andra skyddsvärda egenskaper??
Länsstyrelsens syn på och förståelse för Böda Sands projekt med stugor relativt nära Natura 2000 och relativt nära Östersjön kändes mycket positiv. Böda Sandprojektet kommer att bidra rejält till förlängd säsong på norra Öland.
Däremot kändes möjligheterna till bra infart till framtida industri-airpark- och bostadsområden för Borgholms del, vid Rosenfors i en sträckning strax bortanför Vasahuset med anslutning till rondellen vid Karlshöjd, betydligt svårare. Stora delar av detta område innehåller sannolikt fornlämningar.
Enbart en förundersökning på en av de nu aktuella fd åkrarna i området beräknas kosta en halv miljon kronor! Vad eventuella utgrävningar kan komma att kosta därefter står i stjärnorna.
Det här är Borgholms stads enda möjlighet att växa med fler tomter.
Den kommunala delen av åkrarna sköts på ett föredömligt sätt av en arrendator men har ända sedan 1930-talet varit tänkt som framtida utvecklingsområden. Är det rimligt att en ensam kommun framöver skall ta hela kostnaden för nationella intressen??
Mark som detaljplanelagts så sent som på 1980-talet i Köpingsviksområdet aktualiseras nu för helt nya omprövningar av om det finns behov av att göra arkeologiska undersökningar. Kostnaderna flyger upp i hundratusenlappar. Det enda i marken som ändrats sedan tidigare godkännande för exploatering beslutades i samband med detaljplanearbetet kan väl rimligen vara om någon grävt ned exempelvis en död hund...
Även Borgholms Slott och Solliden behöver en bättre och säkrare anslutning till väg 136. Detta var också en av punkterna vid dagens möte med Vägverket. Kommunens tanke har varit att göra en oval rondell strax söder om nuvarande infart och då som sagt även med anslutning upp mot Rosenfors. Vi hade en intressant dialog med Vägverkets företrädare och flera funderingar runt såväl alternativa anslutningspunkter som andra lösningar för slottsinfarten.

Trafiksäkerheten Rälla-Stora Rör-Ekerum diskuterades också. Som det är redan idag med alla ungdomar gående till bussarna i vägkanterna tidiga mornar och sena kvällar samt mängder med in- och utfarter så instämmer vi från kommunens sida helt i Vägverkets synpunkter på behovet av bättre trafiksäkerhet. Det är närmast ett under att det inte händer fler olyckor.
Det behövs egentligen redan nu gc-tunnel under vägen på åtminstone en plats utmed sträckan Rälla-Stora Rör.
Kruxet är att inte heller denna regering ger sig när det gäller kommunala och företagsmässiga medfinansieringar i den infrastruktur som vi tidigare sagt vara ett statligt ansvar.
Detta har ytterligare förstärkts under många år då kommuner och regioner oavsett politisk majoritet såväl förskotterat som medfinansierat stora pengar i vägbyggen.

Kraven på medfinansiering i samtliga väginvesteringar är nu glasklara från Vägverkets sida.
Det var dock en negativ överraskning för oss i kommunen att den separerade gc-väg utmed väg 136 mellan Glömminge och Borgholm som vi uppfattat som finansierad och planerad att vara färdigbyggd år 2010 inte alls är självklar och finansierad. Av trafiksäkerhetsskäl är denna gc-väg ett måste för både boende och besökare dels under den mörka delen av året, dels på en periodvis mycket hårt belastad och alltför liten väg 136.
Ytterligare frågor under vägverksmötet var förstås förbifart Glömminge som avsevärt skulle underlätta arbetspendling till Kalmar med omnejd, överfartsvägarna Runsten-Glömminge och Högsrum-Gärdslösa samt östra vägens utfart i Köpingsvik och förstås våra gemensamma fortsatta åtaganden som följd av det fördjupade översiktsplanearbetet i Löttorp.

tisdag 14 april 2009

Succe´påsk på Öland

Vilken fantastisk påskhelg vi haft i år. Soligt och härligt vårväder och massor av folk på ön.
Påskaftonens Äggröra i Runsten hade massor av besökare, i dagens Barometer stod det att det varit mellan 5000 och 7000 människor där. Jag och svärmor var nere på eftermiddagen och strosade runt i en fantastisk vävutställning i Hantverkshuset, köpte rökt lamm och cabanosser på Runstens Gårdsbutik. Tittade på skolbarnens utställningar på Thuressons Ägg och på lokalt hantverk och livsmedelsprodukter vid Rungården. En kvinnlig företagare hade en fantastisk vacker silversmyckesutställning där, hennes specialitet är trollsländor och jag föll naturligtvis pladask.
I Borgholm var det massor av folk. Jag har varit runt i flera butiker i eftermiddag eftersom maken fyller år idag och samtliga butiksägare jag träffat är mycket glada över den stora mängden besökare på ön under påskhelgen.
Vi behövde verkligen en riktigt bra påsk på Öland. Förra årets tidiga iskalla påsk var näst intill katastrof för många butiksägare som hoppats på en bra helg.
Årets påsk slog istället alla förväntningar och det finns rätt många som säger att de aldrig sett så mycket folk i Borgholm en påskhelg.
Själv kände jag lite halvpanik när jag kom till torget på påskafton strax innan mitt förannonserade vårtal. Jag insåg att torget var minst sagt välfyllt och att efter vår härliga Mässingsorkester Bara Mässingens framträdande så var det mitt tal som gällde..
Med god hjälp av Framtid Borgholms centrumledare Peter Adolfsson, Borgholms Slotts Jan-Åke med högtalaranläggning och många söta utklädda påskkärringar och påskgubbar, som jag bad komma fram,vinkade vi allesammans ut mot världen i kommunens webkamera med våra gula ballonger.

Faktum är att rätt många har spontant sagt att jag höll ett mycket bra tal, men det är å andra sidan inte svårt att hålla positiva vårtal när man är kommunalråd i en kommun där det råder så stor investeringsvilja och händer så många positiva framåtsyftande saker.

Jag hade söndagen och måndagen ledig och passade på att njuta av sol och vackert väder. Idag har vi haft möte med kommunstyrelsens arbetsutskott hela dagen.
Äldste sonen bad mig idag hämta nya bromsskivor på GE motor så han skulle hinna byta dem innan besiktningen av bilen. Jag traskade in i lokalen på industriområdet och konstaterade med en snabb blick att jag hamnat på ett ställe med ett sortiment långt utöver det normala för en öländsk butik/verkstad. Det är bara att erkänna att man som kommunalråd alltid lär sig nya saker. När jag frågade de bilintresserade ungdomarna här hemma så bara skakade de på huvudet.. klart är att mamma/svärmor har noll koll... Helt rätt.
Inte visste jag att http://www.chassit.se/ har sin bas i Borgholm och försäljning ut över hela Europa. Nog visste jag att Gert Engelholm alltid jobbat med bilar och bildelar men inte i den omfattningen. Det visar än en gång att med Öland som utgångspunkt finns stora möjligheter.

fredag 10 april 2009

Ännu en sen kväll med trevliga ungdomar

Gårdagskvällens stora ungdomsfest här hemma funkade bra som vanligt. Det är ett himla trevligt gäng runt yngste sonen, men det är också alltid roligt med nya bekantskaper när ungdomarna från såväl när som fjärran samlas härhemma.
Jag vet att min plan med jättebak av pizza tillsammans med ungdomarna i ett tidigt skede av kvällen alltid funkar. Igårkväll blev det sju plåtar.. De frivilliga denna gång var fem killar och två tjejer som tillsammans med mig och dottern rev ost, strimlade vitkål, vispade ihop salladsdressing, kokade vatten och krossade den ångade vitkålen, stekte tacoköttfärs, skar skinka, kokade tomatconcassé, plattade ut degarna jag blandat ihop i nysmorda plåtar osv osv.
Det suveräna med en jätteladdning pizza är framförallt att jag vet att ungdomarna har rejält med mat i magen och då inte blir så lättberusade under kvällen,dessutom finns det alltid nattmat kvar för den som är sugen. Av de sju plåtarna återstod bara tre småbitar imorse...Zibben, den svarta hundvalpen var f ö mycket nöjd med de bitarna...
Det blir också så bra möjligheter till samtal med matlagningsgänget och som vanligt när kvällen blir sen så finns det dessutom alltid någon som behöver prata lite extra, som behöver få en fot lindad eller hjälp med ett plåster. Gårdagskvällens ungdomsgäng satt som vanligt lika gärna med oss vuxna ( äldsta sonen och dottern brukar vara med som reservarmé för att lite diskret hjälpa till att ha koll på läget bland ungdomarna ). Ungdomarna respekterar de regler som råder här hemma och vet var gränserna går. Dottern skjutsade ner några till Borgholm inatt när hon åkte hem. De härliga killarna från Folberga tog i hand och tackade för en himla trevlig fest innan de cyklade hemåt. Resten av ungdomarna sov lite överallt i huset, de var uppe igen vid niotiden, har hjälpt till att städa upp och det är nästan lite tomt nu när alla åkte hem med halv 12-bussen.

torsdag 9 april 2009

Kulturfrukost-Sveriges största påskris pyntat och på väg till Blåkulla

Förmiddagens frukostmöte på temat Kultur och tillväxt blev välbesökt och spännande. Med anledning av Näringslivskontorets arbete med Tillväxt Öland och Regionförbundet i Kalmar läns arbete med Kulturstrategi är frågan högaktuell. På Strand Hotell föredrog Anders Åkesson från riksdagens kulturutskott delar av den nationella Kulturutredningen. Regionförbundets kulturrapportör Karin Helmersson och Regionförbundets kulturansvariga Maria Agestam samt strategiprojektets Claes Brunius berättade om kulturarbetet i länet och om framtagandet av kulturstrategin. Extra roligt var att skuggutredningens/Teater Orions Stina Oscarsson liksom flera av medlemmarna i föreningen Ölandsoperan ( i huvudsak bestående av operasångare från Kungliga operan och Folkoperan med fritidshus på Öland)var med tillsammans med projektledaren Torbjörn Ek. Bland deltagarna fanns gott om öländska kulturföretagare från norr till söder på ön och flera föreningsrepresentanter samt även fritidsboende kulturpolitiker från andra kommuner som följer arbetet med intresse.


Öland är nu laddat och klart för stor invasion i påskhelgen. Skolbarnen har gjort jättepåskägg som nu hänger i den stora påskbjörk som sattes upp på torget häromdagen. Ni ser den på bilderna härintill.
Gågatans vackra port och möbler är uppställda.
Det är gott om folk på stan idag.

I Köpingsvik lyser ett härligt jättepåskris upp kanten på klinten och överallt står nu lysande blommor till glädje för såväl boende som besökare.
Runstensborna har förberett påskaftonens stora Äggröra-en fullfjädrad festival med såväl lekar som underhållning och mat.

Det var härligt att se Ölandsbladets påskbilaga idag som är så välfylld av aktiviteter, konstutställningar och mängder av erbjudanden.
På lördag är det också traditionsenlig påskkärring/påskgubbetävling i Borgholm på förmiddagen. Hoppas det kommer många utklädda barn som vanligt och att många är med och röstar i tävlingen.

Nu börjar det bli skärtorsdagstomt i Stadshuset. Ikväll skall 17-årige sonen ha stor påskfest hemma med trettiotalet ungdomar och det är inte alltid så enkelt. Visserligen finns det gott om plats sedan de bägge äldsta flyttade hemifrån och det är fantastiskt trevligt och härligt med alla ungdomarna, men eftersom åldrarna ligger mellan 15 och drygt 20 år så är det inte rimligt att tro att man skall kunna hålla det alkoholfritt. Ibland springer vi vuxna fram och tillbaka och kollar ungdomarna vid dessa fester så vi tror de skall bli tokiga på oss, men å andra sidan brukar det sluta med att vi har ungdomarna över hela huset i såväl kök som TV-soffa där de lika gärna sitter och pratar med oss vuxna som med sina kompisar.

Fick f ö en kul påskkärringhistoria som sms av dottern ( och en lika bra av äldste sonen):

-Jaha, då är man på väg igen, med baken full av stickor,glömde polera kvasten!
Inte hitta jag kattf-n heller så jag tog grannens, den är röd, så nu får de andra kärringarna nåt att skratta åt.
Men jag har iallafall en espressomaskin med mig, man är väl modern!
Vi syns på Blåkulla!
GLAD PÅSK

( nu ska jag hem och hämta den svarta katten, och polera kvasten och kopparkannan/LL)

onsdag 8 april 2009

Kommunstyrelse, nya linser mm

Gårdagens kommunstyrelsesammanträde föreslog enhälligt kommunfullmäktige att godkänna förslaget till överlåtelseavtal gällande Ölands Skördefest från Ölands Kommunalförbund till Skördefestens Vänner.

En enhällig kommunstyrelse föreslår tyvärr också fullmäktige att lägga ned skolorna i Södvik och Böda (föreskoleverksamheten/"dagis" finns kvar enligt detta förslag och beslut).
Nedläggningen innebär att om alla väljer att samlas runt Åkerboskolan så börjar ett 15-tal barn där i förskoleklass till hösten 2009, år 2010 är det en stor grupp på 27 barn men sedan fortsätter det genom åren med 14-15 barn per år på hela norra Öland från Föra och uppåt.
Sannolikt väljer en del föräldrar som jobbar söderut att låta barnen gå i Köpingsvik istället.

Kommunstyrelsen föreslog också kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen där kommunen för åttonde året i rad slutade på ett positivt resultat om än med nöd och näppe denna gång.
Det är bara att konstatera att de nya pengar år 2010 som regeringen nu lovat kommer mycket,mycket väl till pass. Kommunerna drabbas mycket hårt av den globala lågkonjunkturen och de minskade skatteintäkterna. För vår del är det inte alls upplyftande att politiskt prioritera i de förslag som lagts fram som möjliga besparingar unde de närmaste åren.

De nya 5,7 miljoner som Borgholms kommun får år 2010 (under förutsättning av att vi lyckas behålla nuvarande antal invånare annars sjunker även detta bidrag som vanligt..)gör livet lite lättare för de kommunala verksamheterna.Som det ser ut för oss nu så saknar budget 2010 drygt 20 miljoner kronor så vi har allt att göra ändå för att få runt det hela.
Det finns också löften om nya pengar år 2011 och 2012 . Det känns bra att regeringen har lyssnat på kommunSverige och dessutom mycket bra att den statliga kassan trots den globala lågkonjunkturen är så pass stabil att man nu kan göra rejäla satsningar på infrastrukturen i landet.
För Kalmar läns del innebär regeringens infrastruktursatsning ett ökat anslag till den regionala planen med cirka 220 miljoner kronor under den kommande planeringsperioden. Dessutom finns det ökade statliga stöd till enskilda vägar, (vilket dock även kräver kommunal medfinansiering. )Infrastrukturfrågan är mycket stor och viktig för Kalmar län.
I Centerdistriktet hade vi frågan högst på dagordningen vid gårdagskvällens sammanträde i Mönsterås och ikväll träffas länets alla kommun-landstings- och regionstyrelseordföranden för att försöka prata ihop oss om de prioriteringar som måste göras.
Trots regeringens satsningar så är grundproblemet att tidgare s-regeringar lovat mycket utan att hålla ett dugg och Kalmar län hade för bara något år sedan därför ett verkligt behov på 2,5 miljarder!! kronor i infrastruktursatsningar och underhåll.

För Borgholms kommun och Ölands del så är det klart att anslutningsvägarna E22 och E25 är jätteviktiga liksom tåg och flyg till Kalmar men vi behöver också lösa trafikfrågorna på ön för att underlätta arbetspendling under hela året. Förbifart Glömminge är ett sådant exempel, mellanvägarna östra sidan-väg 136 ,men det finns många,många fler åtgärder som behöver göras.

Har f ö skaffat linser för tredje gången i livet.. yngste sonen 17 år föregick med gott exempel och jag blev så sugen på att prova igen. Har tröttnat på att försöka läsa genom de progressiva glasögonen och därför istället ta av och på dem beroende på om jag behöver se på långt eller kort håll.
Det var en klart häftig upplevelse att numera se glasklart.. utan glasögon på både långt och kort håll
Linserna har nämligen olika funktion ,den ena långt håll,den andra kort håll ,detta utan att vara progressivt slipade. Så istället för linser och läsglasögon, kan jag när jag nu känner för det strunta helt och hållet i glasögonen. Förhoppningsvis lär jag mig också såsmåningom hur man gör när man skall ta ut linserna utan att det behöver ta halva natten..

måndag 6 april 2009

Skåne ligger före..

Tja, det är väl bara att erkänna att en i en del saker ligger Skåne före oss. Egentligen tänker jag framförallt på regionfrågan, där det vore skönt om vi kom till resultat i Kalmar län.
Det mest påtagliga för tillfället är dock att i Helsingborg blommar påskliljorna och även tulpanerna för fullt.
Det var en trevlig utflykt till Helsingborg i lördags. Inspirerande att möta Centerkvinnor från exempelvis Mark, Laholm, Ängelholm och Uddevalla. Jag hoppas att jag lyckades ge dem lite tips och ideer som kan vara till nytta för deras framtida politiska arbete.

Idag har vi haft pensionärsråd där jag är ordförande sedan drygt tio år tillbaka. Det är ett aktivt och engagerat gäng från SPF- och PRO-föreningarna i pensionärsrådet här. Kommunchefen medverkade en stund och drog förslaget till besparingar som nu diskuteras i kommunen.
Vi konstaterade också att det finns ett mycket väl utbyggt anhörigstöd i Borgholms kommun och Gudrun o PO berättade i övrigt en del om vilken hjälp man kan få av kommunen när man så behöver vare sig det är hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, rehab eller varuinköp.

Ikväll har vi gruppmöte så jag passade på att ta en stärkande promenad i solskenet under lunchen. Det är ljuvligt vackert i Slottsskogen nu. Massor med blåsippor, en hel del lysande gula svalörter och även ett fåtal redan blommande vitsippor. Dessutom fågelkvitter i massor.
Statens Fastighetsverk har äntligen kommit till skott med belysningen i Garderobstrappan upp till slottet. Eftersom räcket byts ut samtidigt så är trappan just nu avstängd men det beräknas vara klart i mitten av april. Stannade till vid Slottsskolans cafeteria och pratade en stund med Milla om arbetet med LUPP (ungdomsenkäten ) Det märks även på glädjen hos ungdomarna runt skolan att det är vår i luften. Härligt.

fredag 3 april 2009

Vägföreningsmöte i Källa och på gån till Helsinborg

Vägföreningarna på norra Öland hade igårkväll ordnat ett möte i Källa bygdegård med såväl Riksförbundet Enskilda Vägars VD Leif Kronkvist som Vägverksföreträdare från Region Sydost.
Det var ett intressant och bra möte och möjligheten för människor på landsbygden att kunna bo utan att betala massor för sin väg är en viktig fråga. Men det är inte lätt att vara kommunpolitiker i denna lågkonjunktur med besparingskrav.
Har idag varit på två spännande företagsbesök samt som kontaktpolitiker, tillsammans med Birgitta från Kalmar ,för Nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd träffat forskaren Lennart Magnusson.
Skördefestavtalet har nu undertecknats och vi hoppas på fullmäktigeförsamlingarnas godkännande av köparna i Skördefestens Vänner.

Imorgon skall jag hålla föredrag för kvinnliga politiker i Helsingborg, skall bli jättekul!
Skriver just ut powerpointpresentationen jag gjort.

Nu är det dags att svira om litegrann inför kvällens landshövdingsmiddag.

Ibland går livet fort....
Men solen skiner över Öland och blå scilla och blåsippor lyser upp utmed vägkanterna.

torsdag 2 april 2009

påskpyntande och planering med Framtid Borgholm för rekordsommar

Nu har vi nog Sveriges största påskris i Borgholm, en stor björk har grabbarna i Borgholm Energi idag lyckats få upp mitt på torget.

Samarbetet mellan Cityföreningen, Fastighetsägarföreningen och Borgholms kommun har nu kommit igång ordentligt. Det är full fart på aktiviteter och verksamheter och det planeras för vad som kommer att kunna bli en rekordsommar i Borgholmsområdet.
Strand Hotell är en mycket stark medspelare i detta och har i år lyckats få flera stora bilträffar.

Helgen runt den 13/6 börjar det med Corvette-träffen, helgen runt den 27/6 är det Mustangträffen och den 22/8 är det dags för Porsche 356 träffen.
Dessförinnan har Stefan Ahlgren, med co, British Car Meet den 15/8.


Strand Hotell har också investerat i gästhamnen och i samarbete med Borgholm Energi gjort ett gediget arbete för att höja statusen , förbättra servicen och attraktionsförmågan för gästhamnen i Borgholm.
Robinson Crusoe drivs nu i egen regi och jobbar nu för att få klart en stor uteplats mot Hamnvägen.
Harrys med bowlinghallen här i Borgholm drar igång redan i maj med bl. a Noice och Wallmans Salonger. De har liksom Strand Hotell full fart i sommar med artistframträdanden.

Borgholms Slott har läge för rekordsommar på konsertsidan.
Det är redan så här tidigt hela sex konserter inbokade. Alltifrån Opera, BAO, Ledin och Lundell till Takida och Status Quo under juli-augusti.

Ekerum Golf &Resort kör Diggilo i början av juli, förra året var det succe.
Sommarens höjdpunkt är vår egen "öländska Nationaldag" nämligen Kronprinsessan Victorias födelsedagsfirande här den 14/7.

Framtid Borgholms Peter Adolfsson är lite av spindeln i nätet i många delar och har även lyckats knyta ett antal ytterligare kontakter så det blir hamnfestival den 18/7, samt under sommaren också mässor i stan m.m.m.m.

Igår var jag i Växjö på en av de nationella konferenserna om kulturutredningen med företrädare för kulturdepartementet, SKL, VD i Rikskonserter ( fritidshusägare på norra Öland) nye ordförande i Kulturrådet m.fl. En mycket intressant dag och ett bra avstamp i uppdraget med kulturstrategin för Kalmar län.
Pga sjukdom fick jag plötsligt möjligheten att vara en av de regionföreträdare som skulle tala om regionens syn på kulturpolitiken..... alternativet var att Kalmar län till skillnad från Blekinge och Kronoberg inte skulle ha någon företrädare på scenen alls.

Valet var inte svårt....det gick dessutom faktiskt riktigt bra enligt tjänstemännen från Regionförbundet och kommunföreträdarna från Kalmar som fanns på plats.
Men det är helt klart en sak att ha lätt att prata en annan sak att låta bli att avslöja att man är på gång in i ett nytt uppdrag och ännu inte hunnit sätta sig in i frågan tillräckligt mycket för att egentligen våga prata om den.........