fredag 27 februari 2009

LUPP-att tillvarata ungdomars åsikter

Det är ett problem för svensk demokrati att så få ungdomar engagerar sig i de politiska partierna och beslutssystemen. Det råder ju ingen brist på engagemang i sakfrågor från ungdomarnas sida. Men hur skulle man kunna förändra beslutssystemen så att de passar ungdomarnas engagemang??
I Borgholms kommun såväl som så många andra kommuner har vi under många år jobbat hårt med ungdomsfrågor och möjligheten till fungerande ungdomsråd/ungdomsforum men vi har inte lyckats. När jag träffar skolungdomar i elevråden eller på fritidsgårdarna så är det så oändligt mycket lättare att få igång dialogen än med något av alla andra sätt vi försökt.

För att bättre tillvarata ungdomars engegemang har vi också via vårt Näringslivskontor genomfört ett projekt med frågeställningar till skoleleverna, föräldraföreningens ordförande på Åkerboskolan har dessutom gjort en åldersövergripande analys över aktivitetsönskemål, Tillsammans med länets övriga kommuner har vi kört kultur o fritdsvaneundersökningar och drogvaneundersökningar.
I allt detta trevande kanske vi nu äntligen hittat den modell som vi kan bygga vidare på för såväl Borgholms kommun som för hela Kalmar län, nämligen Ungdomsstyrelsens LUPP. Regionförbundet som leder arbetet med länets 12 kommuner o landsting genomförde igår en mycket bra konferens.
Några av länets kommuner har redan genomfört denna enkät och vill nu fortsätta och dessutom få tips av andra hur man bäst arbetar vidare för att uppnå resultat av svaren på enkäten. Samt hur man i nästa steg konkret lyckas hitta formerna för tillvaratagande av ungdomars engagemang som en stor resurs för hållbar utveckling i vårt län. Det kommer att tas fram ungdomspolitiska handlingsplaner i kommunerna, alla vill vi också hitta naturliga mötesplatser mellan ungdomar och beslutsfattare och alla vill vi ge ungdomar mer inflytandemöjligheter på beslut på alla de sätt som är möjliga.

Höjdpunkten bland föredragshållarna var helt klart ungdomsforskaren Mats Trondman, Växjö Universitet. En person som med minimalt rörelsemönster på scenen, helt utan powerpoint och overhead, kan lyckas så totalt under drygt en timme med att förvränga och snurra runt i tankebanorna. Att få en publik på upp mot hundra personer som stundtals vek sig av skratt för att i nästa ögonblick åter försjunka in i allvarligt lyssnande på hans föredrag i de så viktiga ungdomsfrågorna. Det är sannerligen proffessionellt!

Den stora blandade åhörarskaran bestående av såväl politiker som tjänstemän från samtliga kommuner och landstinget visar på att ungdomsfrågorna har hög prioritet i Kalmar län.

Som styrgrupp för arbetet här i Borgholm kommer ordförandegruppen att leda arbetet. Vi har en fritidsledare från skolan, Camilla, som tillsammans med föreståndaren på fritidsgårdarna, Agnetha, kommer att arbeta vidare med det hela.

torsdag 26 februari 2009

EU-valupptakt med Kent J o Niklas K i Timmernabben

Lena Ek gör ett fantastiskt arbete i EU-parlamentet. Det är klart att hon vid EU-valet nu den 7/6 måste kunna få sällskap av fler Centerpartister från Sverige. I mittengruppen ALDE som Centerpartiet tillhör är Lena ett mycket starkt namn. Här hemma är hon kanske mest känd för sitt framgångrika resultat och förhandlingsarbete i det nya EU-gemensamma kemikaliebeslutet som avsevärt kommer att att förbättra miljön för kommande generationer. Här på Öland har vi alla chanser att hjälpa till att dra många röster till Centerpartiet i EU-valet. Vi hoppas på stort röstdeltagande tack vare folkomröstningen om Öland skall vara en kommun framöver som är samma dag. Dessutom har vi förmånen att Lena Ek(från Mönsterås) är ett välkänt namn på Öland. Vi har desssutom Västra Götalands Regionråd/ordförande i Sveriges folkhögskolor/EUs regionkommitte m.m.m.m Kent Johansson som fritidsboende i Gårdby och boende i Kalmar finns också EUkandidaten Niklas Karlsson. Vi har alla förutsättningar att få en hög valtemperatur. EU väcker känslor hos alla och påverkar 70-80 % av vår dagliga verksamhet. Klart att vi måste se till så att Sverige finns med och har ett stort inflytande!
Gårdagskvällens valupptakt i Timmernabben var mycket bra. Centerpartiet kommer att arbeta för fyra huvudfrågor.
Ett grönt och hållbart Europa.
Ett företagsamt och välmående Europa.
Ett EU där människan står i centrum.
EU som global ledare.

Gårdagskvällen fortsatte med partidistriktsstyrelse där Ann P och Christer J sammanställt en del av de vallöften som Centerpartiet infriat i det kontrakt vi lovade våra väljare vid valet 2006.
Faktum är att de infriade delarna är imponerande många. Sänkta arbetsgivaravgifter, reformerade 3:12regler, jobbskatteavdrag, Östersjömiljard för bättre havsmiljö,offensiva klimatmål,avvecklat fosfattvättmedel,höjt anslag till enskilda vägar, höjt reseavdrag,ökad valfrihet i välfärden,avdrag för hushållsnära tjänster, fler poliser,högkostnadsskydd i tandvården. Det finns många fler som är bevisen för att långsiktigt samarbete i Alliansregeringen fungerar liksom samarbetet mellan de borgerliga partierna i Kalmar läns Regionförbund.

Kvällens tråkiga nyhet från Maud, nämligen att förhandlingarna gällande energi och klimatuppgörelsen avbrutits på nationell nivå ser jag som ett av bevisen för att oppositionen på nationell nivå inte har förutsättningar till ett långsiktigt gemensamt ansvarstagande och samarbete.

tisdag 24 februari 2009

Kommunal ekonomi framöver är inte kul.....

Har haft budgetberedning med alla nämnder och styrelser arbetsutskott idag.
Trots att arbetslösheten i Borgholms kommun bara är 3% och att våra egna skatteintäkter därmed sannolikt inte följer den nedåtgående trenden i landet så drabbas vi istället via slutavräkningen i vårt kära skatteutjämningssystem. ( F.ö samma system som kommuner med framförallt många hyreslägenheter där människor tvingas vara mantalsskrivna tjänar på. Vi som har dubbelt så många fritidshus som åretruntbostäder får nöja oss med att vara glada över att våra fritidshusägare spenderar mycket pengar och tillbringar så mycket tid här att det i sin tur skapar arbetstillfällen. ) Jämfört med i november månad när vi tog budgeten för 2009 har resultatet för 2009 försämrats med nästan 5 miljoner kronor enligt den senaste skatteprognosen.
Det gör att nu inför budgetarbetet år 2010 ligger vi back med 19, 2 miljoner kronor enbart med oförändrad verksamhet inkl lönekostnadsökningar. Det är ingen tröst att merparten av landets kommuner sitter med samma bekymmer.
Detta dåliga budgetläge är redan innan nämnder och styrelser äskat de medel de anser sig behöva för sin verksamhet. Vi vet att socialnämndens verksamhet växer, vi vet att fritidshusboende hemtjänsttagare kostar ca 1 miljon kronor som vi som vistelsekommun har att betala och vi vet att trots att det bara i vår lilla kommun beviljas bygglov för 120-130 nya hus per år så har vi än en gång tappat i invånarantal. Under år 2008 tappade vi hela 78 invånare. Detta trots att 578 valde att flytta hit, vilket är ett plus på 21 personer jämfört med de som flyttade från kommunen. 27% av befolkningen här är över 65 år och då är det sannolikt naturligt att bara föds 81 barn medan det under året har varit hela 181 personer som dött. Vi stängde en landbygdsskola i höstas och två skolor till kommer sannolikt att stängas detta år. Det är tufft.
Kanske vi borde marknadsföra oss mer som Sveriges Florida. Vi konstaterar att på norra Öland lever man riktigt länge, många klarar sig själva in i det längsta och vi har mycket duktiga medarbetare i såväl hemtjänst som särskilt boende den dag man behöver det. Pensionärsföreningarna är liksom det övriga föreningslivet mycket aktiva och knyter lätt till sig nyinflyttade pensionärer. Faktum är ju dessutom att det är högst statsbidrag på 90-åriga damer så det är kanske dags att medvetet headhunta pigga 90-åringar för boende i vacker natur, attraktiv miljö med rika möjligheter till aktiv fritid. Skämt åsido. Men det är inte så enkelt att driva den kommunala basservicen anpassad för 10 900 invånare under vinterhalvåret och 250 000 invånare under sommarens högsäsong. Å andra sidan så är det mycket spännande med variationerna och de möjligheter de ger.

Till sist ett jättegrattis till huvudpersonen på "Ölands egen Nationaldag den 14/7 ". Nämligen Kronprinsessan Victoria som idag förlovar sig med sin Daniel. Här gläds vi också åt att kronprinsessan än en gång sagt ja till att fira sin födelsedag här i Borgholm i sommar.

måndag 23 februari 2009

Centerårsmöte i Runsten samt arbetsmiljöansvar

Var på Runstens Centeravdelnings årsmöte igårkväll. Det är alltid roligt eftersom det är ett så färgstarkt gäng som tillsammans arbetar för utvecklingen i sin hembygd. Runstensandan är välkänd och återfinns även konkret som ett Leaderprojekt numera.
Alltifrån folkomröstning gällande Öland-en eller två kommuner till EU-val och Centerministrarnas inlägg när jag nyligen besökte Gotland diskuterades. Vår partiledare Maud Olofsson är alltid en fantastisk talare som smittar hela sin publik med sin energi. När vi träffades på Gotland kunde jag hälsa Maud från en gemensam bekant dvs USAs ambassadör Michael Wood som slutade nu den 20/1-09. Michael Wood berättade för mig hur oerhört imponerad han är över Maud Olofssons arbete (han kallade henne sin favoritsvensk). Dels har han tillsammans med Maud besökt olika svenska miljöföretag men även på konferenser i såväl Sverige som USA där han funnits på plats när Maud har talat. Michael Wood är själv en fantastisk person som trollbinder sin publik och utstrålar ett enormt intresse och har en gedigen kunskap inom miljöteknik.
Att citera delar av Mauds tal på Gotland i Runsten var inte svårt, hennes förklaring till klimat och energiuppgörelsen går hem hos merparten av de Centerpartister jag träffat de senaste veckorna. Så även i Runsten.
Ett kärt samtalsämne i bygden där är annars de lägenheter som så innerligt väl behövs på orten men med dagens byggpriser blir alltför dyra att hyra liksom behovet av en tankstation på östra sidan. Tage från Ölands Näringslivskontor skall besöka Runsten i nästa vecka för att se om vi utifrån lokala varuförsörjningsplaner kan hitta vägar för att hjälpa till ytterligare.

Idag har arbetsutskotten i nämnder och styrelser haft en utbildningsdag i arbetsmiljöarbete och delegationsmöjligheterna till kommunens tjänstemän. Vi ligger ganska långt framme i arbetsmiljöarbetet men det som nu är nytt för vår del är att varje nämnd själv delegerar såväl arbetsmiljöuppgifter som brandskyddsuppgifter till sin förvaltningschef som i sin tur kan delegera vidare till enhetschefer/rektorer.
I den mall för systematiskt arbetsmiljöarbete som Margitha på personalavdelningen tagit fram har vi också formerna för uppföljning av hur delegationen fullföljs till nämnden. Ansvaret för arbetsmiljön återfaller dock alltid på de förtroendevalda i nämnderna och ytterst på fullmäktigeförsamlingen.

söndag 22 februari 2009

Förhandlingar, snögubbar och vitböcker

Äntligen ser det ut som om vi skulle kunna komma i mål med förhandlingen med Skördefestens Vänner Ideell förening. Fredagens förhandlingar runt en avsiktsförklaring kändes efter några ajourneranden mycket bra och vi är så nära det vi fått med oss som bud från kommunalförbundets senaste möte som vi kan komma med tanke på förutsättningarna. Vi som förhandlade från kommunalförbundets sida var förutom undertecknad, Kent Ingvarsson och Sune Axelsson. Det som är viktigast nu är att se till så att verksamheten rullar på inför Skördefesten 2009. Eventet betyder oerhört mycket för Öland. Jag var med som företagare redan andra året Skördefesten firades här och vi var inte många som då kunde tänka oss hur viktig Ölands Skördefest skulle komma att bli för de öländska företagen. Desto bättre att företagen och medlemmarna nu är beredda att gå in och ta ansvar för den fortsatta utvecklingen.
Det är vitt på många håll nu. Jag har haft en härlig helg i skogen. Svägerskan kom upp med fyra tonåringar, de har åkt skidor på Aboda Klint i två dagar. Själv var jag bara och tittade på backen. Insåg att jag inte ens skulle våga åka pulka i den utan nöjde mig istället med att dra barnbarnet uppför lilla backen på baksidan av vårt hus för att sedan åka i full fart ner. Fyraåringen och mormor hade nog lika roligt bägge två när vi gjorde en snögubbe idag. Vitt var det också i tidningen, jag såg att ett internt PM om Skördefesten som jag skickat till ett fåtal personer plötsligt blev en vitbok. Vitböcker skriver väl egentligen bara de som har gjort något riktigt bra och vill visa andra hur de lyckats genomföra det. Den enda vitbok värd namnet som jag sett är Eslövs kommuns beskrivning av hur de hanterade nedläggningen av Åkermans. Något vi hade god nytta av när Arla lade ner i Borgholm.
Jag brukar normalt vara försiktig innan jag skickar iväg mail och gärna vänta ett dygn med att skicka texten om jag är upprörd. Å andra sidan så beskriver texten i tidningen i de delar där jag citeras direkt precis det jag såg i fakturor och kvitton i en verksamhet som jag trodde höll hårt i pengarna under hösten 2008 efter det samtal vi haft med ledningen för verksamheten redan i juli månad. Jag ser fram emot nysatsningen och att Ölands Kommunalförbund slipper stå som komplementär och därmed kostnadsansvar. Att verksamheten inte skulle ha några offentliga medel är bara snack. Komplementären har alltid betalningsansvaret och med runt en miljon kronor i underskott för 2008 så............

torsdag 19 februari 2009

kul att blogga igen


Har haft en bloggpaus efter att ha bloggat i nästan ett års tid under rubriken "kommunalrådets blogg" på http://www.borgholm.se/

Syftet med bloggen där såväl som här var att spegla vardagen som förtroendevald kommunstyrelseordförande men också en form av personligt porträtt då det ju alltid finns en vardag runt oss alla som också skall fungera oavsett vilket yrke vi har i livet.

Med denna fristående blogg kan jag nu också plocka in lite politik när jag känner för det, i övrigt tänker jag fortsätta som tidigare ungefär.
Just därför är min första bild i bloggen från en alldeles speciell händelse på Alla Hjärtans Dag i helgen. Det var nämligen den dagen jag vigde vår dotter och hennes sambo. Innan vigseln döptes deras lilla dotter i Löt kyrka. Av snart fyraåriga storasystern som skulle vara brudnäbb syns endast blomsterbuketten. Fyraåringen och jag gjorde alltifrån blomsterdekorationer till brudbåge och brudbukett kvällen innan vigseln alltmedan morfar tillverkade smörgåstårtor på löpande band.
Det är tur att man har rutin efter 100-150 borgerliga vigslar... det var en annorlunda vigsel.
Det är mycket som snurrar här hemma i kommunen nu. Vi har vår tilltänkte nye utbildningschef på plats här idag. Mail och telefonsamtal från intresserade entreprenörer som känner de positiva tongångarna runt Öland och vill vara med på "båten" överskuggar idag vardagstrampet och de stora problem vi just nu har med en fullmäktigeledamot. Personen ifråga har varit en välkänd figur i mer än 30 år som ledande företrädare för ett parti som vid varje val fått 2-3 av fullmäktiges 49 platser. Jag har stor respekt för hans väljare och partikamrater, men sättet han agerar på just nu är allt annat än demokratiskt då han säger sig ha gett mig ledigt ett år och utsett sig själv vikarierande kommunalråd, skickar mail och ställer in mina sammanträden med kommunstyrelse och kommunalförbund som han själv inte ens är ledamot i samt skickar yttranden med kommunens logotype till Länsstyrelsen med egna svar där han tillstyrker sina egna överklaganden är klart jobbigt.
Dock skiner solen över torget i Borgholm och det är härligt vackert vinterväder. Det gäller att se det positiva här i livet.....